ASRIN BEŞİKTAŞLILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞiN ADI
Madde-1
Derneğin Adı; ASRİN BEŞİKTAŞLILARI DERt’EGİ’dir. Aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.
DERNEĞİN NRKEzİ
Madde-2
Derneğin Merkezi; Istanbul ilidir. Istanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösterecektir.
Şubesi Yoktur.
DERNEĞİN AMACI
MADDE -3
tstanbul’da faaliyette bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği kısa adı BJK olan sporcu ve taraftarını bir çatı altında toplamak, Uyeler arasında tesanüd sağlamak, dostluğu geliştirmek ve BJKnın gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında daha da yücelip başarılı olabilmesi için maddi manevi desteği vermek.
DERNEĞİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
MADDE -4:
a- Derneğin faaliyetleı-inin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
b- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
e- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi: belge, dokuman ve s.ayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi. kitap gibi yaunlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarınak,
d- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
e- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
(-Tüzük amaçlarımn gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
g- Uyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
h— Uyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devaın ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser: balo, tiyatro, sergi. spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalannı sağlamak.
Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak. kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
j- Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
k— Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üe olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar apmak veya yardımlaşmak.
1- Lfyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak,
m- Dernek üyelerinin yiyecek. giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
ÜYE OLMA HAKKI
Madde — 5
Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan ve BJTKya ruhen bağlı herkes bu demeğe üye olma hakkına sahiptir.
Demek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Demeğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile muracaatları üzerine üYeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu karar, ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her ü enin. derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.ÜYELIKTEN ÇIKMA
Madde— 6:
Hiç kimse. demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmıs sayılır. Ayrılna, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde — 7:
Demek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a- Demek tüzüğüne aykırı daranışlarda bulunmak,
b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
e- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d- Demek organlarınca verilen kararlara uymamak.
e— Uye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan dumumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karar, ile üyeliklen çıkarılır.
Demek üveliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz haklar, vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılarılar. üye kayıt defterinden silinir ve demek malvarlığında hak iddia edemez.DERNEĞİN ORGANLARI
Madde —8:
Derneğin organları şunlardır.
a- Genel Kurul
1,- Yönetim Kurulu
e- Denetleme Kurulu
d- Havsiyet Divanı
Dernek, başka organlarda kurabilir, Ancak bu organlara genel kurul ve deııetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde —9
Geııel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden olLışur.
Olağan genel kurul, iki (2) yılda bir, NİSAN ayı içersinde.yönetim kuııılunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz güıı içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul tgplantıya vhetim kurulunca çağrılııç’\
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzeı’ine sulh hakimi, üç üyeyi gene! kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ
   Madde — 10
   Yönetim kurulu, demek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakk bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü. saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa. ikincfloplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi tinden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uvun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çarılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI
   Madde—11
Genel kurul toplantıları, demek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağ]anamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı. yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
   Madde— 12
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur, Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri \eva yönetim kurulunca görevlendiı’ilecek görevliler tarafından kontrol edilir, Uyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalanıayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınnıaz. Bu kişiler ve dernek  üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
   Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlaatamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
   Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
   Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin görüşülmesini istediği lıususların da gündeıne alınması zorunludur.
   Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur,
   Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, güııdemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıvla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
   Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yannanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
   Malıkemece kavyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede \.önetim kurulana veıilen görevler bu kişiler tarafından yeı’ine getirilir.
GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde— 13
Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar. toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılrnas ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yönteın uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerifi salt çoğunluuda alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde — 14
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a- Demek organlarının seçilmesi,
b- Demek tüzüğünün değiştirilmesi.
c- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülıııesi ve karara bağlanması,
d- Yönetim kuruluııca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak vöneltmelikleri incelevip aynen veya değiştirilerek onaylannrns
g- Demek yönetim ve denetim kurullarının kamu görelisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk e tazminatlar ile dernek hizmetled için göreIendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
h- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,
Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
j- Derneğin fesih edilmesi,
k- Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileh incelenip karara bağlanması,
1- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin verme getirilmesi.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde — 15:
Yönetim kurulu 15 (onbeş) asıl ve 6 (beş) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşürnü yaparak bir başkan,
bir 2.başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir mulıasip. bir veznedar. bir idari amir ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Uye tamsaısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar. toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması ınecburidir.
Yönetim Kurulu toplantısına haklı bir mazeret olmaksızın üst üste iki kez gelmeyenlerin üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırası ile çağrılır,
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde— 16:
a- Demei temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ve’ a birkaçına yetki vermek.
b- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
e- Derneğin çalışmaları ile ilili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
d- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin ipotek veya ayni
haklar tesis ettirnek.
Genel kuruMa alınan karblrları
f- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço e yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek. toplandığında genel kurula sunmak
g- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarnıalar yapmak,
h- Demeğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
i- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
j- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde— 17: -
Denetim kumlu üç (3) asıl üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir
DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde — 18
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğürıde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve demek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını. demek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar, Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağrır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yö netim erleri. müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin verme getirilmesi zorunludur
HAYSİYET DİVANI
Madde— 19
Haysiyet Divanı Genel Kurul tarafından biri tercihen hukukçu olmak üzere beş (5) asıl üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. En çok oy alan Haysiyet Divan! başkanı olur.
Haysiyet Divanı asıl üeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde gene! kurulda aldığı oy çokluğu sırasına gore yedek üyelerin göre\e çağı-ılması mecburidir.
HAYSİYET DİVANININ GÖREVLERİ
Madde — 20
Genel Kurul tarafından biri tercihen lıukukçu olmak üzere 5 kişiden rnüıeşekkil Haysiyet divanı seçilir.
Hasiyer divanı yönetim kurulunca tevdi edilecek işleri tetkik ve Tahrik etmek suretiyle karara bağlar ve mnfazı için
yönetiın kuruluna tevdi eder. Şikayet Konusu ile ilgili üyeye ınüdafaasını yapabilmesi için bir haftalık süre verilir.
Haysiyet Divanı’nın kati ihraç kararını resen ve muvakkat ihraç kararlarını da itiraz süresinc nihai
Karar bağlamak maksadıyla Genel Kurul gündemine alınması sağlanr.
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde—21
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a- Üye Aidtı: Uyelerden alınacak yıllık aidat ve giriş aidatı genel kurul tarafından tespit edilir.
b- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
e- Demeklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı. gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,
d— Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f- Amacını erçekleştimıek içiihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazanclar.
g- Diğer gelirler.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde—22
Demekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uralacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ‘-e numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Uye Kayıt Defteri: Demeğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş -e çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklaı-, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Demeğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) Işletme Hesabı Defteri: Demek adına a]ınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uvulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1. 2, 3 ve 6 acı alt bentlerinde kayttlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri. Büvtik Defter ve Envanter Defteri: Bu defterleriıı tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığıııa verdiği yetkiye istinaden yayınılanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Demekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak: bilanço esasına göre tutulan defterler ile fonu veya sürekli form yapraklı deflerlerin. kuflanılacaı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde —23 Gelir ve gider belgeleri;
Demek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Demek giderleri ise fatura, perakende satış fışi. serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin. Gelir Vergisi Kanununun 94 üneti maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası. bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzeni e ni r.
Demek tarafindan kişi. kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi. kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Dernek gehirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır.
ALINDI BELGELERİNİN BASTJRILMASI VE KONTROLÜ
Madde — 24;
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile der baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı. sayman üyece kontrol edilir. Korıtrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya fcrmlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Dernek sayınanınca teflm alınan alındı belgeleri Alındı Belgei Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin. eski 4 yeni savmular arasında tutaııakla devir teslimi Mnılııfi.
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve vetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Odemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir. koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa. hatalı belge vaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi kopaı-ılmadan ciltte bırakılır.
YETKİ BELGESİ
Madde — 25
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek. dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başla abilirler.
Yetki belgeleriııin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya göreine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin demek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirihr.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktan. ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Defterler lıariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yı1 süreyle saklanır.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde— 26
Demekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafindan iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir, Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde-27:
Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilenlerin adı ve soyadları, TC Kiın]ik No, Baba adları, Doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil durumları, nüfusa kayıtlı oldukları yerler ve diğer evraklarla birlikte bir yazı ile mahallin en büyük müfl<i amirliğine bildirilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde — 28
Demek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlannıa kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma. derneğin gelir kaynakları ile karşılanamavacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüre düşürecek nitelikte yapılamaz.
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Madde — 29
Tüzük değişikliği genel kurııl kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer a veya toplant ıların onda birinin yazılı isteği pzerine gündeme alınarak genel kurulca
görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için demek ihelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır burunması gerekir. tık toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeıer ikinci toplantıya çağrılır. ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu iıe alınır.

DERNEĞİN FESHI HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde — 30
Demek genel kurulu her zaman derneğin feslüne karar verebilir, Geneı Kuruıun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip buıunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunıuk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrıırr. Ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşüıür. Feshe ilişkin karar topıantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alımr. Genel kurulca fesih kararı veriıince derneğin feshi yönetim kuruıunca beş gün içersinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile hildirilir.
Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının tasfıyesi için üç kişilik bir tasflye kurulu görevlendirilir. Feshi haıinde derneğin tüm maı ve para hakları Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğine intikal ettirilir,

DERNEĞİN KURUCULARI Madde—31

Derneğin kurucu üyelerinin ad -soyadı. meslek sanatları. ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıda


S.NO
ADI-SOYADI
TACF MESLEK
ADRESİ
 
Ol
Mehmet Cemil LTLUSEL
TC.
Emekli
Yıldız Mah.Salcıklar Sk,No:6/4 Beşiktaş Istanbul
02
Cevdet FİDAN
TC.
Ticaret
Ali Sami Yen Sk.AktarApt.No:9’lS Mecıdıyekoy — Istanbul
 
03
Murat DAŞDEMİR
TC.
Mimar
F.Kerim Gökay Cad.Kadıoğlu Apt.No:136/23 Kadıkoy — Istanbul
 
04
Tuncer OKTEM
TC.
Emekli
Barbaros Bulvan 1 / B Beşiktaş — İstanbul
 
05
Güven KARA
TC.
Avukat
S-1 Blok 17/37 Ortaköy/Beşiktaş — İstanbul
 
06
Surban TANIŞ
TC.
Otelci
Cevdetpaşa Cad.Rüya Apt.No:3/3 Bebek Istanbul
 
07
A,Gündüz ZDANCIOĞLU
TC.
Amiatör
Korukent Yolu Aaş Sitesi SBlok K:2 Dt7 LeventBeşık-taş — Istanbul
 
08
Zuhal Gök
TC.
Yönetici
Karakış Sok.Özbek Apt.No:2/4 Dikilitaş İstanbul
 
09
.
Ozcan PAKEL
TC.
Serbest
Çağlayan Sokak E-4 Apt.4-B D:7 İnit-Kocaeli
 
10
Osman TOPRAKKAZAN
T.C.
Serbest
Taşbasamak Sokak No:34/21 Ortaköy—İstanbul
 
Il
Ercan YAYLAZ
TC.
Emekli
Ayaydın Sokak No:8/10 Ortakö — İstanbul
 
12
Namık Kemal BİLGE
TC.
Emekli
[han Mah.Yddız Cad.No:30/7 Beşiktaş- stanbul
 
13
Fernıh SAMRJOĞLU
ı TC.
Eczacı
yıldız Mah.Çırağan Cad.No;75• BeşktşIstanbul
 
14
A.Cenap FIDAİN
TC.
\ onetıcı
Varnalı Sokak VarnalıApt.No:6/8 Ortaköy —
.
stanbul
 
15
Şener ACAR
T.C.
Yönetici
Gürcükızı Sokak No:23/3 Ortaköy— tstanhul
 
16
Hasan TEZCANLI
TC.
Ticaret
NecazibeyCad.Başcerrah Sk.Çınçın Han.K:2 Karakoy — stanbul
 
17
Aşkın ALTINALEV
TC.
Serbest
Ayaydın Sokak No:6/I Ortaköy — İstanbul
 
18
Hüseyin ACAR
TC.
Öğretmen
Çayır Sokak Na: IS/ 17 Ortaköy-İstanbul
 
19
Sedat TAHTAKESEN
TC.
Serbest
Polat Koru Sitesi 12.Blok No:12/3 Tarabya— İstanbul
 
20
Metin Doğan TtMLTB.
TC.
Serbest
Taşbasarnak SokakNo:34/21 Ortaköy — İstanbul
 
21
Firuz DRAŞHAN
TC.
Ticaret
Hüsrev Gerede Cad.Uğur Apt.No:78/8 Beşiktaş İstanbul
 
       
22
Barış ŞİMŞEK
TC
Serbest
Elalmış Cad.Sevhan Sok.No:27/16 Y.DudulhıiDmranıye — İstanbul
23
M.Ali OĞUŞ
TC.
Matbaacı
Balanrbaşı Mah.Sipahiler SkNo:19
.
UOsmanpaşa — Istanbul
24
Cüneyt ÇAKIN
TC.
Ticaret
Spor Caddesi No:73 Besiktaş — İstanbul
25
Oktay YAZİCI
TC.
Ticaret
İnönü CtEmniyet Çıkmazı Sk.No:2/2
Bahçekoy: Sarıyer — Istanbul
26
Ali Usta ÖMEROĞLU
TC.
Ticaret
Yalıboyu Cad.Denizhamarrn SkNo:3/6 Beylerbevı — Istanbul
27
Asım Gündüz BAYRAK
TC,
Sanayici
Tekke köy Denizli
28
Erdal KARA
TL.
Ticaret
Katip Salih Sokak No;30/A Kadıköy/İstanbul
29
S.Caner KARAASLAN
TC.
Ticaret
Koşuvolu Kadıköy — İstanbul
30
O.Alpav KETENCİ
TC
Ticaret
Şair Nedim Cad.Halit Bey Sk.No:9.t3 Beşiktaş- Istanbul
31
Göksel SU’NTER 
.
TC.
Ticaret
Ortaköy Sahil Çaydanlık Cafe Oıtaköy Istanbul
32
Murat ULUHAN
TC.
M.Müşavir
Dereboyu Cad.No:77!79 Ortaköy — İstajabul
33
Birol YILDIZ
TC
Ticaret
Dereboyi CadNo:15/B Oıtaköy— İstanbul

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde—32:
   Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmenliği ile ilgili diğer mevzuatın derneklerle ile ilgili hükümleri uyanır.
COPYRİGHT  © 2007 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
DEVLETİNİ VERGİ, KULÜBÜNÜ GELİR KAYBINA UĞRATMA ,KORSAN ALMA ,EMEK ÇALMA