COPYRİGHT  © 2007 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
  Genel Kurul
  - Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Yıllık ve varsa geçmiş yıllara ait ödenmemiş aidatların tamamını ödemiş üyelerden oluşur. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki tür toplantı   yapabilir.
  - Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
  a.Derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yedekleri ile beraber seçmek,
  b.Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap raporları ile Denetim Kurulu raporlarını görüşerek kabul veya reddetmek,
  c.Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,
  d.Derneğin bütçesini aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  e.Gerektiğinde derneğin feshine karar vermek,
  f.Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
  g.Kanun ve tüzük uyarınca görev ve yetkisi içine giren her konuda karar vermek,
  h.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
  i.Derneğin birlik, federasyon veya konfederasyon kurmasına ya da bunlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
  j.Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  - Genel Kurul Çağrı Yöntemleri:
  a.Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere yazılı uyarıda bulunur, borçları bulunan üyeler Genel  Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
  b.Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi  mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum Maltepe Kaymakamlığına bildirilerek Genel Kurula katılacak üyeler çizelgesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı  arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
  c.İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki   katından aşağı olamaz.
  d.Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.
  e.Genel kurul iki yılda bir olağan olarak Ocak ayının 2. Pazarı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. Eğer bu toplantıda çoğunluk  sağlanamazsa Ocak ayının 3. Pazarı çoğunluğa bakılmaksızın, bu maddenin ( c ) bendine uygun olarak ve ilk toplantının yapılacağı yerde, aynı saatte toplanır.
  - Genel Kurul Toplantı İlkeleri:
  a.Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi'ndeki adları karşısına imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üye   sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları Dernek Başkanı ve Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
  b.Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağının okunmasından sonra Dernek Başkanı ve yardımcıları tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere Divana bir  başkan, bir yardımcı, bir katip seçilir.
  c.Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1 / 10'u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme eklenir.
  d.Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
  e.Genel Kurulda karar yeter sayısı Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ve derneğin feshine ve bu tüzüğün 3. maddesinin ( ı ) bendine ilişkin kararlarda ilgili  maddelerdeki yeter sayıları aranır.
  f.Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenmesi mümkün olmayacak veya bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda dernek üye sayısının 1 / 5'inin yazılı ve imzalı  başvurusu ile veya Yönetim veya Denetim Kurulunun 2 / 3 çoğunluğu ile alacağı karar ile olağanüstü Genel Kurul toplanır. Bu toplantı olağan toplantı ilkelerine göre toplanır ve sadece toplantıya neden  olan konu görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

DEVLETİNİ VERGİ, KULÜBÜNÜ GELİR KAYBINA UĞRATMA ,KORSAN ALMA ,EMEK ÇALMA