COPYRİGHT  © 2007 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Denetleme Kurulu
  - Denetleme Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilmiş bir başkan, iki asil ve üç yedek üyeden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda  gösterilmiştir:
  a.Derneğin idari ve mali işlerini kontrol etmek,
  b.Hesap defterlerini ve muhasebe evrak ve kayıtlarını tetkik etmek, gelir ve giderin bütçeye uygunluğunu en az üç ayda bir kontrol etmek,
  c.Eksik ve usulsüz ödeme işlemlerinde derhal yönetim kurulunun yazılı olarak dikkatini çekmek ve gerektiğinde Genel Kurulu toplamak,
  d.Devreler sonunda hazırlayacakları Denetim Kurulu raporlarını Genel Kurula sunmak,
Haysiyet Divanı
  - Genel Kurul tarafından bir başkan, iki asil ve üç yedek üyeden oluşan Haysiyet Divanı seçilir. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulunca tevdi edilecek işleri tetkik ve   tahkik etmek suretiyle karara bağlar ve Yönetim Kuruluna tevdi eder. Şikayet konusu ile ilgili üyeye savunmasını yapabilecek bir haftalık süre verir.
Sicil Kurulu
  - Genel Kurul tarafından üç kişiden oluşan Sicil Kurulu seçilir. Sicil Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülerek gönderilen üyelik başvurularını inceler ve karara bağlar. Sicil Kurulunun üye   hakkında verdiği karar kesin olup Yönetim Kurulu tarafından sonuç adaya tebliği edilir.
Çalışma Dönemi ve Bütçe
  - Çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Dernek bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin bilgiler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
Derneğin Gelirleri
  - Derneğin giriş ödentisi ve yıllık ödenti Genel Kurul toplantılarında belirlenir. Derneğin gelirleri Dernekler kanununun 63. maddesi gereğince düzenlenen alındı belgesi ile toplanır.
  a.Giriş ödentisi, bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup genel kurulca belirlenir. Bu bedel 2004 yılı için 20 ( yirmi ) Y.T.L. dir.
  b.Yıllık ödenti üyeler için çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresinde ödenmesi zorunlu ödenti olup genel kurulca belirlenir. Bu bedel 2004 yılı için 20 ( yirmi ) Y.T. L. dir.
  c.Derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden ve satılmasından sağlanan gelirleri,
  d.Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
  e.Her türlü koşullu ve koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
  f.Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal, büfe ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
  g.Diğer gelirler,
Ana Tüzük Değişikliği
  - Dernek Ana Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2 / 3 ekseriyeti ile yapılır.
Derneğin Feshi ve Tasfiyesi
  - Derneğin feshi Genel Kurula katılan üyelerin 2 / 3 ekseriyetle vereceği kararla olur. Fesih kararı on beş gün içinde Maltepe Kaymakamlığına bildirilir.Derneğin feshi halinde hesapları tasfiye etmek, taşınır ve taşınmaz mallarını devretmek için Genel Kurul tarafından üçü Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere beş kişilik bir tasfiye heyeti seçilir. Tasfiye heyeti işi ikmal ettikten sonra derneğin taşınır ve taşınmaz malları Beşiktaş Jimnastik Kulübüne devredilir.
Hüküm Eksikliği
  - Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

DEVLETİNİ VERGİ, KULÜBÜNÜ GELİR KAYBINA UĞRATMA ,KORSAN ALMA ,EMEK ÇALMA